ប្រេងរុក្ខជាតិ Pyrolysis

  • Oilsludge Pyrolysis Plant

    ប្រេងរុក្ខជាតិ Pyrolysis

    វាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការកាត់បន្ថយការព្យាបាលដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់និងការប្រើប្រាស់ធនធាននៃដីល្បាប់ដើម្បីដឹងអំពីសំណងដី។ តាមរយៈការបែងចែកទឹកនិងសារធាតុសរីរាង្គនៅក្នុងដីល្បាប់ពីដីបរិមាណប្រេងរ៉ែនៅក្នុងផលិតផលរឹងបន្ទាប់ពីការព្យាបាលស្នាមប្រេះមានតិចជាង ០ ០,៥% ។ ក្រោមការបង្ហាញពីសុវត្ថិភាពការការពារបរិស្ថាននិងប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់និងមានស្ថេរភាពការកាត់បន្ថយការខ្ជះខ្ជាយការព្យាបាលគ្មានគ្រោះថ្នាក់និងការប្រើប្រាស់ធនធាន។