ប្រភេទសំបកកង់ប្រភេទកាកសំណល់សំបកកង់ Pyrolysis

  • Batch Type Waste Tire Pyrolysis Plant

    ប្រភេទសំបកកង់ប្រភេទកាកសំណល់សំបកកង់ Pyrolysis

    វិធីសាស្រ្ត pyrolysis គឺជាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងចំនោមវិធីសាស្រ្តដ៏ទូលំទូលាយនិងមានតម្លៃខ្ពស់ក្នុងការព្យាបាលសំបកកង់សំរាម។ តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា pyrolysis នៃឧបករណ៍ព្យាបាលសំបកកង់សំណល់វត្ថុធាតុដើមដូចជាសំបកកង់សំរាមនិងផ្លាស្ទិចសំរាមអាចត្រូវបានកែច្នៃដើម្បីទទួលបានឥន្ធនៈកាបូនខ្មៅនិងលួសដែក។ ដំណើរការមានលក្ខណៈនៃការបំពុលសូន្យនិងទិន្នផលប្រេងខ្ពស់។